Foreningens vedtægter

Morsø Kunstforening af 1961

Foreningens vedtægter

§ 1.

Foreningens navn er Morsø Kunstforening af 1961

Foreningens hjemsted er Morsø Kommune, 7900

Nykøbing M.

§ 2.

Foreningens formål er at fremme interessen for og kendskabet til fortrinsvis nyere kunst, bl.a. ved at arrangere udstillinger, foredrag, kurser, ekskursioner og studierejser samt endvidere at arbejde for oprettelsen af et kunstmuseum på Mors. Foreningens aktiviteter kan udfoldes i såvel lejede lokaler som i foreningens egen udstillingsbygning.

§ 3.

Som medlem af foreningen kan optages enhver person eller institution. Optagelse sker ved henvendelse til bestyrelsen, der kun kan nægte optagelse, hvis 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor.

I tilfælde af nægtelse skal spørgsmålet forelægges den følgende generalforsamling, hvis den på gældende ønsker det.

§ 4.

Kontingentet for det næstfølgende år fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. Et nyt medlem, der indmelder sig, er pligtig at betale kontingent for det regnskabsår, hvori indmeldelsen sker.

Kontingent betales ved indmeldelsen.

Generalforsamlingen kan fastsætte et lavere kontingent for unge under uddannelse, pensionister, ægtepar/samlevende og udøvende kunstnere, der er bosat på Mors. Ligeledes kan fastsættes et særligt kontingent for foreninger, offentlige eller private institutioner mv.

Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren inden den 31. december med virkning for det følgende år.

Bestyrelsen er berettiget til at ekskludere et medlem, der er i restance med to års kontingent. Eksklusion kan dog kun ske efter forudgående opfordring til det pågældende medlem om at berigtige restancen. Såfremt medlemmet ønsker eksklusionen forelagt for generalforsamlingen, kan dette ske efter medlemmets begæring.

§ 5.

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden den 1. april. Generalforsamlinger indkaldes med 14 dages varsel ved brev/mail til medlemmerne.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal indkaldes, når mindst 1/3 af medlemmerne med angivelse af dagsorden skriftligt forlanger det.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse

4. Fastsættelse af kontingent

5. Valg af bestyrelse

6. Valg af revisor

7. Indkomne forslag

8. Evt.

På generalforsamlinger har hvert medlem, der ikke er i kontingentrestance én stemme.

Foreninger, institutioner m.v. betragtes som ét medlem.

Forslag fra medlemmerne, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingens afholdelse.

Generalforsamlingen vælger ved simpel stemmeflerhed en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde. Skriftlig afstemning om foreliggende forhandlingsemner finder sted, såfremt et stemmeberettiget medlem forlanger det.

For at afgive stemme på generalforsamlingen kræves personlig nærværelse.

De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved almindelig stemmeflerhed af de tilstedeværende stemmer, dog at der til vedtagelse af beslutning om ændring af vedtægterne eller foreningens opløsning kræves, at beslutningen vedtages med 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer.

En på generalforsamlingen vedtagen beslutning om foreningens opløsning er dog først endelig, når den ergodkendt på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling, ligeledes med 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmers stemmer. En sådan ekstraordinær generalforsamling skal afholdes efter bestyrelsens indkaldelse med mindst 14 dages varsel til afholdelse senest en måned efter den foregående generalforsamling.

§ 6.

Foreningen skal have en bestyrelse bestående af ni medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen, således at der afgår fem medlemmer i år med ulige årstal og fire medlemmer i år med lige årstal.

Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen, der konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen, vælger ved afstemning blandt sine medlemmer en formand, næstformand, sekretær, kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden.

I tilfælde af et bestyrelsesmedlems afgang i en valgperiode, supplerer bestyrelsen sig selv. Det nye medlems valg skal dog godkendes af den næstfølgende generalforsamling.

Bestyrelsesmøde afholdes. når formanden finder det fornødent, eller når mindst tre bestyrelsesmedlemmer kræver det. Bestyrelsens beslutninger sker ved stemmeflerhed. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når fem eller flere medlemmer inkl. formanden eller næstformanden er tilstede. I tilfælde af stemmelighed, gør formandens og i dennes fravær næstformandens stemme udslaget.

Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol. På generalforsamlingen vælges to revisorer og én revisorsuppleant.

§ 7.

Foreningens regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.

Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af de valgte revisorer.

§ 8.

Foreningen forpligtes ved underskrift af fem bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden.

Kassereren har fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale indgåede forpligtelser.

Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller optagelse af lån kan dog kun ske efter vedtagelse på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der på hviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse personlig hæftelse.

§ 9.

Efter bestyrelsens beslutning anvendes en del af årets overskud til indkøb af nyere kunst og af værker af kunstnere med relation til Mors. Efter bestyrelsens beslutning kan der dog overføres beløb til indkøb i følgende år.

Indkøbte kunstværker indgår i foreningens samling og skal forblive i foreningens eje. Dette gælder dog ikke kunstværker, der indkøbes til kunstcirkler, medlemsgaver, lodtrækning eller auktion mellem medlemmerne.

Bestyrelsen kan vælge at sælge eller deponere enkelte værker til/på et anerkendt kunst museum, når særlige grunde taler herfor. Ligeledes kan bestyrelsen udlåne værker af foreningens samling til offentlige institutioner, erhvervsvirksomheder eller private for en kortere i forvejen aftalt periode.

§ 10.

I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens nettoformue – herunder kunstsamling – Morsø Kommune. Overdragelsen sker på betingelse af, at modtageren accepterer, at kunstsamling en ikke må afhændes, men skal deponeres enten samlet i kommunens regi, eller deponeres delt hos offentlige institutioner på Mors. Bestemmelsen herom træffes af den afgående bestyrelse i kunstforening en i fællesskab med Morsø Kommunes kunstudvalg. Dette besluttende organ kan dog vedtage at afhænde værker, som ikke findes fortsat at skulle indgå i samlingen, på aktion.

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 23.3. 2015

Vibeke Sørensen (Bestyrelsesformand) og Jens Holm (Dirigent)