Foreningens vedtægter

VEDTÆGTER FOR MORSØ KUNSTFORENING AF 1961
§ 1.
Foreningens navn er Morsø Kunstforening af 1961
Foreningens hjemsted er Morsø Kommune, 7900 Nykøbing M.

§ 2.
Foreningens formål er at fremme interessen for og kendskabet til fortrinsvis nyere dansk og international kunst, bl.a. ved at arrangere udstillinger og aktiviteter i forbindelse med disse, foredrag, kurser, ekskursioner og studierejser. Der kan arrangeres udstillinger med eller uden salg af værker som hensigt.

§ 3.
Som medlem af foreningen kan optages enhver person, institution, forening eller virksomhed.
Optagelse sker ved henvendelse til bestyrelsen eller vagt i åbningstiden.

§4.
Kontingentet for det næstfølgende år fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. Et nyt medlem betaler kontingent for det regnskabsår, hvori indmeldelsen sker. Indmeldelse i december dækker også det kommende år.
Kontingent betales ved indmeldelsen.
Medlemskab giver en række rettigheder, der offentliggøres på foreningens hjemmeside.
Hovedrettigheder:
• alle medlemmer modtager information via hjemmeside og mail samt efter særlig aftale ved brev.
• alle medlemmer har gratis adgang til foreningens udstillinger og arrangementer.
• køb af kunst og kunsthåndværk tilbydes med 10% rabat efter 3 måneders medlemskab.
• institutions- og virksomhedsmedlemsskab giver ret til at låne enkelte værker fra foreningens depot i 1 år. Forlængelse kan aftales.
En repræsentant for virksomheden har samme rettigheder som øvrige medlemmer.
Studerende og skoleelever har gratis adgang til udstillingerne
Udmeldelse skal ske inden den 31. december og har virkning for det følgende år.
Såfremt et medlem er i restance med mere end 3 måneder betragtes det som udmeldt. Der udsendes påmindelse om konsekvensen af manglende betaling inden ophør af medlemskab.

§5.
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden den 1. april. Generalforsamlinger indkaldes med 14 dages varsel ved mail til medlemmerne eller efter særlig aftale skriftligt.
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller hvis mindst 1 O % af medlemmerne med angivelse af dagsorden skriftligt forlanger det.
Bestyrelse består af ni medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen. Der afgår fem medlemmer i år med ulige årstal og fire medlemmer i år med lige årstal.
Genvalg kan finde sted.
På generalforsamlingen vælges to revisorer og en revisorsuppleant.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent
5. Valg af bestyrelse
6. Valg af revisorer og revisorsuppleant
7. Indkomne forslag
8. Evt.
På generalforsamlinger har hvert medlem, der ikke er i kontingentrestance en stemme.
Foreninger, institutioner, virksomheder m.v. betragtes som et medlem.
Forslag fra medlemmerne, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingens afholdelse
Generalforsamlingen vælger ved simpel stemmeflerhed en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde. Skriftlig afstemning om foreliggende forhandlingsemner finder sted, såfremt et stemmeberettiget medlem forlanger det.
For at afgive stemme på generalforsamlingen kræves personlig tilstedeværelse
De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved almindelig stemmeflerhed af de tilstedeværende stemmer, dog kræves der til vedtagelse af beslutning om ændring af vedtægterne eller foreningens opløsning 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer.
En på generalforsamlingen vedtagen beslutning om foreningens opløsning er dog først endelig, når den er godkendt på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling, ligeledes med 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmers stemmer. En sådan ekstraordinær generalforsamling
skal afholdes efter bestyrelsens indkaldelse med mindst 14 dages varsel til afholdelse senest en måned efter den foregående generalforsamling.

§6.
Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen, og vælger ved afstemning blandt sine medlemmer en formand, næstformand, sekretær, kasserer. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
I tilfælde af et bestyrelsesmedlems afgang i en valgperiode, supplerer bestyrelsen sig selv. Det nye medlems valg skal dog godkendes af den næstfølgende generalforsamling.
Bestyrelsen varetager daglig drift med åbningstider, frivillige i vagtgruppe, depot, medlemsrettigheder og tilbud osv. samt fastsætter vilkår for aftaler med udstillere, salg af kunstværker, salgskommission m.v.
Bestyrelsen samarbejder med Morsø Kommune, herunder aftale om udstationering af vagt.
Bestyrelsen beslutter mødefrekvens. Bestyrelsesmøde afholdes desuden, når formanden finder det fornødent, eller når mindst tre bestyrelsesmedlemmer kræver det. Bestyrelsens beslutninger sker ved stemmeflerhed. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når fem eller flere medlemmer inkl. formanden eller næstformanden er tilstede. I tilfælde af stemmelighed, gør formandens og i
dennes fravær næstformandens stemme udslaget.
Der skrives referat af møderne.

§ 7.
Foreningens regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.
Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af de valgte revisorer.

§ 8.
Foreningen forpligtes ved underskrift af fem bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden.
Kassereren har fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale regninger.
Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller optagelse af lån kan kun ske efter vedtagelse på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den foreningen til enhver tid tilhørende formue.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse personlig hæftelse.

§ 9.
Efter bestyrelsens beslutning kan der købes nyere kunst.
Indkøbte kunstværker registreres i foreningens samling og skal forblive i foreningens eje. Dette gælder dog ikke kunst, der indkøbes til medlemsgaver, lodtrækning eller auktion mellem medlemmerne.
Bestyrelsen kan vælge at sælge eller deponere enkelte værker til/på et anerkendt kunstmuseum.

§ 10.
I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens nettoformue – herunder kunstsamling – Morsø Kommune. Overdragelsen sker på betingelse af, at modtageren accepterer, at kunstsamlingen ikke må afhændes, men skal deponeres enten samlet i kommunens regi, eller deponeres delt hos offentlige institutioner på Mors. Bestemmelsen herom træffes af den afgående
bestyrelse i kunstforeningen i fællesskab med Morsø Kommune.

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 20. marts 2018