Historien om MK61

FORHISTORIEN

I 1961 gik en gruppe mennesker omkring på Mors og længtes efter at se billeder. Mulighederne for at se en kunstudstilling på Mors var stort set ikke eksisterende. Nu og da gæstedes Nykøbing af en kunsthandler, der lejede en sal på hotel Bendix eller på Afholdshotellet og fyldte borde, stole, vægge og gulve med malerier – eller skilderier – er måske et bedre udtryk, men bortset fra det var der ikke meget liv i udstillingsvirksomheden. I det hele taget var det kulturelle klima tyndt i de år. En passiv musikforening, ingen teaterforening, men dog besøg af og til af et omrejsende teater i håndværkerforeningen og en biblioteksforening, hvis mål blot var at skaffe midler til biblioteksdriften, udgjorde de beskedne kulturelle muligheder. Naturligvis fandtes der et kulturliv knyttet til de folkelige traditioner, sådan som de udfoldede sig i foredragsforeninger og forsamlingshuse, men det var en kultur, der først og fremmest levede i landområderne og byggede på det talte ord. Kulturlivet manglede de udfordringer og provokationer, som udefra kommende kulturelle manifestationer til enhver tid vil udgøre.

HISTORIEN BEGYNDER

Men i aftenskoleregi skete der noget. Maleren Preben Wölck havde i vinteren 1960-61 aftenskolehold i kunstforståelse, tegning og maling, og det var her ordet kunstforening for første gang dukkede op hos de billedhungrende deltagere. Preben Wölck fortalte sin ven, forfatteren Knud Sørensen, om det, og de blev enige om, at Knud Sørensen skulle indkalde til en stiftende generalforsamling den 15. august 1961. Den fandt sted i Afholdshotellets sal, og det var så den aften, Morsø Kunstforening af 1961 blev til. Preben Wölck havde på forhånd afvist at blive indvalgt i bestyrelsen, men han virkede i begyndelsen som konsulent for den første bestyrelse med Knud Sørensen som formand, og det var ikke mindst hans kontakter til andre kunstnere, der kom til at præge valget af udstillere de første år, ligesom det var ham, der straks efter starten skabte foreningens logo.

Udstillingssteder

Siden stiftelsen har Morsø Kunstforening uafbrudt været aktiv med 6 – 8 udstillinger hvert år, skiftende steder i Nykøbing, men fra 1988 -2013 på Rådhustorvet i det såkaldte Palæ. Foreningen har medvirket til opstilling af skulpturer forskellige steder på øen, arrangeret kunstrejser og foredrag og været aktive i oprettelsen af en billedskole for børn. De gennem årene indkøbte værker udgør en fin samling af dansk nutidskunst, og værkerne udlånes til firmamedlemmer og kommunale institutioner, men udstilles også med mellemrum i foreningen.

HOLMENS HISTORIE

Holmen er historien om et kuldsejlet søsportscenter ramt af finanskrisestormen. Lidt sigende hed selskabet bag det voluminøse projekt Jante Development ApS. 

Man får indtryk af det hele ved at se ApS’ets prospekter og Morsø Kommunes aftaler med de deltagende foreninger.

Det hele startede med behov for dels husning af nogle foreninger med aktiviteter på vandet og dels kommunens tanker om at gøre Nykøbing til centrum for søsport og store events og nationale konkurrencer i løbet af 2010’erne. 

Men hvad har søsportscentret med Morsø Kunstforening at gøre?

For at gøre en lang historie kort, er bygningen, der huser kunstforeningen på Holmen, den eneste realiserede del af søsportscentret. Det er så ikke helt korrekt. Der findes faktisk et andet fysisk element fra projektet. Det er den lille kunstige ø syd for lystbådehavnen. Her skulle selve søsportscentret være opført med glasfacader ud mod Klosterbugten og bro ind til fastlandet.

Udover den fysiske planlægning, blev der også arbejdet med den økonomiske. Og det blev sådan, at en (i sammenligning) beskeden erhvervsbygning skulle udgøre første projektfase og udlejes for at skaffe økonomi til de centrale dele af projektet, nemlig søsportscentret og feriebyen med 110 små sorte huse på landsiden. 

Morten Stampes byggefirma og Jante Development ApS blev dog i kølvandet på finanskrisen, lokale bankkrak mv. erklæret konkurs og søsportscentret blev aldrig realiseret. 

Den omstændighed, at Morsø Kommune havde stillet en garanti på 2 mio. kr., reddede dog erhvervsbygningen. Udsigten til at stå med tomme lokaler i bygningen (kun slagteren havde ønsket at leje) fik gang i en proces, som kun få kender i alle detaljer. Men nogle snakkede sammen og udviklede planen om overetagen ombygget til udstillingssted for kunstforeningen, der på det tidspunkt havde til huse i Palæet på Rådhustorvet. Daværende borgmester Lauge Larsen, foreningens daværende formand Vibeke Sørensen og Niels Otto Degn var de centrale personer. 

Anekdotisk handler det om, at de rigtige personer sidder sammen på det rigtige tidspunkt; nærmere bestemt en frokost i anledning af kunstforeningens 50 års jubilæum i 2011. Her udtrykte formanden bekymring for foreningens fremtid med trange uisolerede rum, usikre lejeforhold og stigende husleje i det gamle palæ på Rådhustorvet. I løbet af frokosten blev denne bekymring og de tomme lokaler på Holmen bundet sammen af en borgmesters interesse for sagen og et par bestyrelsesmedlemmers kreative tankegang. Niels Otto kan givetvis tage sin del af æren for det projekt, der blev til virkelighed hen over 2012 og 13. Vibeke Sørensen og Niels Otto sad med ved tegnebordet hos bygherren, og der blev hentet inspiration rundt omkring. Den oprindelige indretning til kontorbrug blev tilpasset udstillingsformål.

Som man kender det fra mange byggeprojekter, kom det økonomisk bestemte viskelæder i brug, og indretningen blev mere spartansk end ønsket. Men mange gode kræfter og velvillige lokale virksomheder, støttede projektet, da den fysiske indretning skete i foråret 2013.

Bygningen blev overdraget MK61 22. juni 2013 kl. 14. Ved den lejlighed åbnede selveste Hans Edvard Nørregaard-Nielsen en Kirsten Klein udstilling og markerede overdragelsen af en stor donation, der efter en turné skulle få sin endelige plads på Mors og på Holmen. Det var helt i borgmester Lauge Larsens ånd og i tråd med tanker om en kunstnerisk profil for turismen på Mors. Der var et ønske om, at Kirsten Klein og Erik Heide skulle kunne ses i en permanent udstilling. Den tanke har sikkert banet vej for velvilje i kommunalbestyrelsen og andre steder. Hen ad vejen er Holmen dog blevet et sted for skiftende udstillinger. Men den oprindelige plan spejles i den permanente udstilling af Klein og Heide i trappeopgangen. 

Det skal også nævnes, at Billedskolen på Mors har til huse i lokalerne og har en aktie i projektet. Kommunen stod nemlig i starten af 2010’er med et lokalebehov. Billedskolen flyttede meget rundt og var stedmoderligt huset i billedkunstlokaler på Dueholmskolen og Morsø Gymnasium. Oprindeligt deltog billedskolen i Jørgen Lorentzens arbejde med Musikværket og Musikskolen på Gasværksvej. Men samarbejdet blev skrinlagt, da de endelige tegninger til ombygningen af elværket blev lavet.

Holmen ejes ikke af Morsø Kommune. Bygningen blev allerede i projektfasen solgt til lokale investorer. Kommunen lejer således lokalerne og “fremlejer” dem til MK61 for 1 kr. i årlig husleje iflg. en kontrakt, der senest er fornyet i 2023 (for 5 år).